Ξενοδοχεία

Άρθρο 6
[Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]

Ξενοδοχεία
1.Γενικά.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του ΕΟΤ με την ονομασία ξενοδοχεία, και όπως αυτές αναλύονται σε διάφορους τύπους κτιρίων και χρησιμοποιούνται για ύπνο και προσωρινή διαμονή, δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων. Για παρόμοια κτίρια που φιλοξενούν λιγότερα από 20 άτομα, οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή.
Ως μονάδα διαμονής ορίζεται ο κοιτώνας ξενοδοχείου με τους βοηθητικούς του χώρους ή το αυτοτελές διαμέρισμα (σουίτα) σε ξενοδοχειακό κτίριο.

Άρθρο 6
[Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]

Ξενοδοχεία
1.Γενικά.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του ΕΟΤ με την ονομασία ξενοδοχεία, και όπως αυτές αναλύονται σε διάφορους τύπους κτιρίων και χρησιμοποιούνται για ύπνο και προσωρινή διαμονή, δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων. Για παρόμοια κτίρια που φιλοξενούν λιγότερα από 20 άτομα, οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή.
Ως μονάδα διαμονής ορίζεται ο κοιτώνας ξενοδοχείου με τους βοηθητικούς του χώρους ή το αυτοτελές διαμέρισμα (σουίτα) σε ξενοδοχειακό κτίριο.

2.Οδεύσεις διαφυγής.
2.1. Σχεδιασμός.
2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των κτιρίων προσωρινής διαμονής υπολογίζεται με τη δυσμενέστερη από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Τον αριθμό των διατιθέμενων κλινών συν το πλήθος του μόνιμου προσωπικού.
β) Την αναλογία 1 ατόμου / 15 τετρ. μέτρα συνολικού εμβαδού του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων και των ανοικτών εξωστών (παταριών).
Ο πληθυσμός των χώρων συνάθροισης κοινού, όπως εστιατορίων, αιθουσών αναψυχής, κλπ. υπολογίζεται όπως στην αντίστοιχη κατηγορία ΣΤ’. Αν προκύψει για κάποιον από τους χώρους αυτούς πληθυσμός μεγαλύτερος των 50 ατόμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ’, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.1.2. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) καθορίζεται σε:
α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι - πόρτες).
β) 75 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράμπες).
Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0,90 του μέτρου.
Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,80 του μέτρου.

2.1.3. Γενικά επιβάλλεται η δημιουργία δύο τουλάχιστον εναλλακτικών εξόδων κινδύνου που οδηγούν συνήθως σε αντίστοιχα κλιμακοστάσια.
Απαλλάσσονται αυτής της απαίτησης κτίρια προσωρινής διαμονής με 3 ή λιγότερους ορόφους, εφόσον ο συνολικός πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τα 50 άτομα.
Μία εξωτερική σκάλα γίνεται αποδεκτή ως δεύτερη σκάλα με την προϋπόθεση ότι, ικανοποιεί τις προδιαγραφές ασφαλείας και είναι σύμφωνη με την παράγραφο 2.3.3. των Γενικών Διατάξεων.
ι) Στην περίπτωση που υπάρχει μία μόνο έξοδος κινδύνου (σχ. Β.1) ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
α) η άμεση απόσταση ΑΒ της πιο μακρινής γωνίας από την πόρτα της μονάδας διαμονής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα.
β) η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης ΑΒΓ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 22 μέτρα.
γ) αν ο κοινόχρηστος διάδρομος είναι μερικά πυροπροστατευμένος (με δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτών) ή διαθέτει σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης, η απόσταση Α’Β’Γ’ επιτρέπεται να φθάνει τα 30 μέτρα.

?
Σχήμα Β.1.

ιι) Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εξόδων κινδύνου (σχ. Β.2) ισχύουν τα παρακάτω:
α) η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης ΑΒΓ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 35 μέτρα.
β) αν ο κοινόχρηστος διάδρομος είναι μερικά πυροπροστατευμένος (δείκτης πυραντίστασης 30 λεπτών) ή διαθέτει σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης ή αυτόματης πυρόσβεσης, η απόσταση ΑΒΓ επιτρέπεται να φθάνει μέχρι και 50 μέτρα.
γ) το μήκος Β’Δ οποιωνδήποτε σχηματιζομένων αδιεξόδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

?
Σχήμα Β.2.
2.1.4. Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του αθροίσματος των απαιτουμένων μονάδων πλάτους για όλους τους ορόφους πάνω από τον όροφο εκκένωσης.
Σε όλα τα ξενοδοχεία ο χώρος εισόδου (ρεσεψιόν) πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. των Γενικών Διατάξεων σαν μία τουλάχιστον τελική έξοδος του κτιρίου.

2.2. Πυροπροστασία.
2.2.1. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής (οριζόντιοι διάδρομοι από το τέλος της απροστάτευτης όδευσης και πυροπροστατευμένα κλιμακοστάσια), πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα Β.1 του κεφαλαίου αυτού.
2.2.2. Ισχύουν οι παρακάτω προσθήκες ή διαφοροποιήσεις για τις παραγράφους 2.3.1. έως 2.3.6. των Γενικών Διατάξεων:
α) Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια σε ξενοδοχεία με 3 ή περισσότερους ορόφους πρέπει να περικλείονται από πυροπροστατευμένο φρεάτιο (3.2.9 των Γ. Διατάξεων) και να διαθέτουν ειδικό προθάλαμο (lobby) σε κάθε όροφο για την προστασία από τον καπνό, με πόρτες πυράντοχες, τουλάχιστον 30 λεπτών, και αυτοκλειόμενες.
β) Οι πόρτες των μονάδων διαμονής προς τους κοινόχρηστους διαδρόμους πρέπει να είναι πυράντοχες τουλάχιστον 20 λεπτών.
γ) Τα εσωτερικά τελειώματα των τοίχων και των οροφών της προστατευμένης όδευσης διαφυγής πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες 0 ή 1, ενώ των δαπέδων τουλάχιστο στην κατηγορία 1 και μόνο κατ΄ εξαίρεση στην κατηγορία 2. Αντίστοιχα για τα τμήματα των απροστάτευτων οδεύσεων διαφυγής οι απαιτήσεις για τοίχους και οροφές μειώνονται στις κατηγορίες 1 και 2, και για τα δάπεδα στις κατηγορίες 2 και 3.
δ) Τα κλιμακοστάσια υπηρεσίας, εφόσον είναι πυροπροστατευμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδεύσεις διαφυγής και ως πρόσβαση των πυροσβεστών.
ε) Στις εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να υπάρχουν καθρέφτες παραπλανητικοί για την κατεύθυνση διαφυγής, καθώς και έπιπλα ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν την άνετη κυκλοφορία.

2.3. Φωτισμός - Σήμανση.
2.3.1. Κάθε κτίριο προσωρινής διαμονής με πληθυσμό μεγαλύτερο των 20 ατόμων πρέπει να διαθέτει σύστημα φωτισμού ασφαλείας σύμφωνα με τις Γενικές Διατάξεις (παραγρ. 2.6).

2.3.2. Ο απαιτούμενος χρόνος λειτουργίας του συστήματος φωτισμού ασφαλείας πρέπει να επαρκεί για την πλήρη εκκένωση του κτιρίου και σε καμμιά περίπτωση να μην είναι μικρότερος των 90 λεπτών.

2.3.3. Όλα τα τμήματα των οδεύσεων διαφυγής (διάδρομοι, πόρτες, σκάλες, έξοδοι κινδύνου, τελικές έξοδοι κ.λ.π.) πρέπει να έχουν κατάλληλα τυποποιημένα σήματα, ευδιάκριτα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, που να καθοδηγούν το κοινό προς την τελική έξοδο σε περίπτωση πυρκαγιάς (παραγρ. 2.7. των Γεν. Διατάξεων).

3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

3.1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα Β.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τύπος κτιρίου Ισόγειο και Όροφοι Υπόγειο
Μέχρι 3 ορόφους 30 λεπτά 60 λεπτά
Πάνω από 3 ορόφους 60 λεπτά 90 λεπτά


3.2. Επικίνδυνοι χώροι σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 των Γεν. Διατάξεων (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, μαγειρεία, χώροι κεντρικών εγκαταστάσεων, συσκευών κλιματισμού, μεγάλων μετασχηματιστών, ατμολεβήτων υψηλής πιέσεως κ.λ.π.) πρέπει ν’ αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα και να μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων.

3.3. Το μέγιστο εμβαδό για την υποχρεωτική δημιουργία πυροδιαμερίσματος είναι τα 2.000 τ. μέτρα, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.3 των Γεν. Διατάξεων.
Σε ξενοδοχειακά κτίρια άνω των 8 ορόφων, κάθε όροφος πάνω από τον τέταρτο, πρέπει ν’ αποτελεί αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με μέγιστο εμβαδόν 1.000 τ. μέτρα.

3.4. Τα εσωτερικά τελειώματα των χώρων εκτός των οδεύσεων διαφυγής (βλ. 2.2.2γ αυτού του κεφαλαίου), πρέπει ν’ ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Τοίχοι, οροφές, ψευδοροφές
δωμάτια < 15 τ. μέτρα 0,1,2,3
χώροι > 15 τ. μέτρα 0,1,2
β. Δάπεδα 0,1,2,3
και κατ’ εξαίρεση 4
γ. Επίπλωση, κουρτίνες 0,1,2
ή με επάλειψη επιβραδυντικού καύσης


3.5. «Σε ξενοδοχεία με περισσότερους από 6 υπέργειους ορόφους επιβάλλεται η εφαρμογή της παραγρ. 3.2.18 των Γεν. Διατάξεων».

4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
4.1. Σε όλα τα κτίρια προσωρινής διαμονής πρέπει να τοποθετείται χειροκίνητο σύστημα συναγερμού σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. των Γεν. Διατάξεων.

4.2.Σε όλα τα κτίρια πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστο φορητοί πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο, κοντά στις σκάλες και στις εξόδους, σε απόσταση το πολύ 25 μέτρα, ο ένας από τον άλλο, και το πολύ 15 μέτρα από το πιο απομακρυσμένο σημείο της κάτοψης.

4.3. Σε κτίρια προσωρινής διαμονής με περισσότερους από 2 ορόφους και με δυναμικό κλινών μεγαλύτερο των 50, τοποθετείται υποχρεωτικά μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την παραγρ. 4.3.2. των Γεν. Διατάξεων.

4.4. Σε κτίρια μέχρι 3 ορόφους (εκτός των μονορόφων) με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 500 τ. μέτρων, καθώς και σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους, αλλά με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών, τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την παραγρ. 4.1 των Γεν. Διατάξεων.
Τα συστήματα αυτά πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις οδεύσεις διαφυγής καθώς και τους επικίνδυνους χώρους του ξενοδοχείου (παραγρ. 3.2 του παρόντος κεφαλαίου). Η ύπαρξη του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης απαλλάσσει από την απαίτηση αυτομάτου συστήματος πυρανίχνευσης για όλα τα ξενοδοχεία, καθώς και του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου για ξενοδοχεία μέχρι και 4 ορόφων.

4.5. Η διάταξη και τα χαρακτηριστικά των συσκευών συναγερμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε, να ειδοποιούνται έγκαιρα όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο. Το αρχικά εκπεμπόμενο ηχητικό σήμα πρέπει να είναι κωδικοποιημένο, ώστε ν’ αναγνωρίζεται μόνο από το μόνιμο προσωπικό του ξενοδοχείου. Το σήμα αυτό πρέπει ν’ ακολουθείται από συνεχές σήμα συναγερμού διακριτό και κατανοητό από όλους τους ενοίκους.
Η έναρξη συναγερμού, είτε με τους ηλεκτρικούς αγγελτήρες, είτε με τα αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, πρέπει να μεταδίδεται αυτόματα στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία.


5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

5.1. Θέρμανση.
Καυστήρες κεντρικής θέρμανσης με ισχύ μεγαλύτερη από 70 KW, πρέπει να εγκαθίστανται σε ξεχωριστό χώρο. Η παροχή υγρού ή αερίου καυσίμου προς τους καυστήρες πρέπει να διακόπτεται αυτόματα με σύστημα ανίχνευσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και να διαθέτει χειροκίνητο μηχανισμό διακοπής, εξωτερικά του χώρου του λεβητοστασίου.
Μεμονωμένα θερμαντικά σώματα με κεντρικό σύστημα παροχής υγρών ή αερίων καυσίμων, όπου χρησιμοποιούνται, πρέπει να διαθέτουν ανάλογους διακόπτες παροχής, να συντηρούνται κατάλληλα και να φαίνεται καθαρά ο τρόπος χειρισμού τους.
Σε περίπτωση σωληνώσεων παροχής φωταερίου, πρέπει να υπάρχει χειροκίνητος διακόπτης στο σημείο εισόδου των σωληνώσεων στο κτίριο.
Σε περίπτωση θέρμανσης με υγραέριο, η αποθήκευση του καυσίμου πρέπει να γίνεται σε υπαίθριο χώρο, έξω από το κτίριο και να διαθέτει σύστημα ψύξης από το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο, με θερμοστάτη ρυθμιζόμενο σε θερμοκρασία πάνω από 35ο C.

5.2. Συστήματα μηχανικού εξαερισμού.
Τα συστήματα μηχανικού εξαερισμού (π.χ. air conditionning), πρέπει να σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς Eλληνικούς ή αντίστοιχους ξένους, όταν δεν υφίστανται ελληνικοί.
Κύριος στόχος στη μελέτη τέτοιων συστημάτων πρέπει να είναι η παρεμπόδιση της μετάδοσης των φλογών και των καυσαερίων δια μέσου των αγωγών του συστήματος.
Τα παραπάνω συστήματα πρέπει να διακόπτονται και αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας τυχόν υπάρχοντος συστήματος πυρανίχνευσης και με χειροκίνητο διακόπτη που τοποθετείται σε ευδιάκριτη και σημασμένη θέση.

5.3. Οργάνωση προσωπικού.
Η διεύθυνση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την εκπαίδευση όλου του προσωπικού ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς να εφαρμόσει τις κατάλληλες οδηγίες και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκκένωση του ξενοδοχείου από όλους τους ένοικους. Η διεύθυνση είναι, επίσης, υπεύθυνη για την καλή συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων. Το προσωπικό του ξενοδοχείου, τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πρέπει να συμμετέχει σε μαθήματα εκπαίδευσης για το χειρισμό των πυροσβεστικών μέσων, για τη σήμανση συναγερμού, καθώς και σε μια τουλάχιστον άσκηση εκκένωσης του κτιρίου.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
6.1. Στην είσοδο του κτιρίου πρέπει να υπάρχουν:
α) Ακριβείς οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες του προσωπικού και του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
β) Σχέδια κατόψεων ξενοδοχείου για την ενημέρωση των ομάδων άμεσης βοήθειας, όπου θα σημειώνονται:
- οι σκάλες, οι έξοδοι κινδύνου και οι τελικές έξοδοι.
- η θέση των πυροσβεστήρων, των πυροσβεστικών φωλιών και των σημείων παροχής του μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου.
- οι διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, συστήματος μηχανικού εξαερισμού ή ενδεχόμενα φωταερίου ή υγραερίου.
- η θέση του γενικού πίνακα του συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού.
- η θέση των επικίνδυνων χώρων.

6.2. Σε καθένα όροφο:
Για ξενοδοχεία με δύο ή περισσότερους υπέργειους ορόφους, ένα απλοποιημένο σχέδιο προσανατολισμού κοντά στα κλιμακοστάσια.

6.3. Σε κάθε δωμάτιο ή μονάδα διαμονής:
Σαφείς οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, συνοδευόμενες από απλοποιημένο σχέδιο ορόφου, όπου θα σημειώνεται η θέση του δωματίου σε σχέση με τις οδεύσεις διαφυγής (εξόδους κινδύνου, σκάλες, κ.λ.π.). Στις οδηγίες θα πρέπει να επισημαίνεται η απαγόρευση χρήσης των ανελκυστήρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Οι οδηγίες, εκτός από την Ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι γραμμένες και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ομιλούμενη από την πλειοψηφία της πιο συνηθισμένης πελατείας του ξενοδοχείου.


ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Φ701.2/12-10-98 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 71/88


6. Ξενοδοχεία (άρθρο 6)
6.1 Στην κατηγορία ξενοδοχεία περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ με χρήση προσωρινής διαμονής, δηλαδή ξενοδοχεία, ξενώνες, μοτέλ, BUNGALOWS, επιπλωμένα διαμερίσματα, κατασκηνώσεις, (CAMPINCS) ή άλλης Ελληνικής ή ξένης προέλευσης ανάλογης ονομασίας, που χρησιμοποιούνται για ύπνο.

6.2Για τις κατασκηνώσεις (CAMPINGS) (υφιστάμενες - νέες), θα συντάσεται μελέτη πυροπροστασίας και θα λαμβάνονται τα παρακάτω προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Επισημαίνεται όμως ότι όταν υπάρχουν κτίρια, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 71/88 για κάθε χρήση του κτιρίου.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ
α. Εντός των ευρύτερων χώρων των κατασκηνώσεων, να υπάρχουν δρόμοι προσπέλασης των οχημάτων.

β. Να γίνεται τακτική αποψήλωση των χώρων, κόψιμο των θάμνων και χαμηλών κλάδων των δένδρων κ.λ.π.

γ. Περιμετρικά των υπαίθριων χώρων της όλης εγκατάστασης των κατασκηνώσεων να υπάρχει ειδική κατασκευασμένη αντιπυρική ζώνη ασφάλειας, πλάτους 8 - 10 μέτρων.

δ. Να υπάρχει ειδικός διαμορφωμένος χώρος (Γήπεδα κ.λ.π.), ο οποίος θα χρησιμοποιείται σαν χώρος συγκέντρωσης των κατασκηνωτών σε περίπτωση ανάγκης.

ε. Να υπάρχει μεγαφωνικό σύστημα, με εφεδρική πηγή ενέργειας, το οποίο να καλύπτει αποτελεσματικά όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων.

στ. Οταν η κατασκήνωση βρίσκεται εντός δασικής έκτασης ή πλησίον αυτής, να λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α’289).

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
α) Μόνιμο υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο που να καλύπτει αποτελεσματικά όλους τους υπαίθριους χώρους της όλης εγκατάστασης των κατασκηνώσεων με την δυνατότητα αυτό να προστατεύει και τους εστεγασμένους χώρους. Ως ενδεικνυόμενη κατηγορία υδροδοτικού δικτύου θεωρείται η κατηγορία ΙΙ.
Η χρήση πλαστικών σωλήνων δύναται να γίνεται αποδεκτή αποκλειστικά και μόνο σε υπαίθριους χώρους, με την προϋπόθεση να είναι επαρκώς επιχωμένοι και πυράντοχα καλυμμένοι, ώστε να μην προσβάλλονται από την θερμότητα που ενδεχομένως αναπτυχθεί στο χώρο διέλευσής τους. Επίσης οι σωλήνες αυτοί θα πρέπει να παρουσιάζουν μηχανικές ιδιότητες - αντοχές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της χρήσης για την οποία προορίζονται.
β) Σε διάφορα σημεία εντός του ευρύτερου χώρου των κατασκηνώσεων να υπάρχουν ειδικοί στεγασμένοι χώροι, πυρ/κά σημεία (ΣΤΑΘΜΟΙ), που θα περιέχουν βαρέλια με άμμο, πτύα, σκαπάνια, τσεκούρια και δύο (2) πυροσβεστήρες εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού και αναλόγου βάρους.
Ο αριθμός των παραπάνω πυρ/κών σημείων θα καθορίζεται σύμφωνα με την έκταση που καταλαμβάνει η κατασκήνωση.
6.3 Τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που θα χορηγείτε σε κατασκηνώσεις (CAMPINGS) που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Τ. θα έχουν χρονική ισχύ πέντε (5) έτη.
Για τις κατασκηνώσεις που αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, βάσει των Γ2Β/οικ. 3396/1975 (ΦΕΚ Β’ 438), Φ. 200/Γ2Β/6467/1985 (ΦΕΚ Β’ 718) και 1277/1989 (ΦΕΚ Β’ 199) Υπουργικών Αποφάσεων, προβλέπεται μεταξύ των άλλων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η οποία έχει χρονική ισχύ ένα (1) έτος και η προσκόμιση βεβαίωση πυρασφαλείας. Ως εκ τούτου η χρονική διάρκεια της βεβαίωσης πυρασφαλείας που θα χορηγείτε σε κατασκηνώσεις που αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας θα είναι ένα (1) έτος, όπως η άδεια λειτουργίας.

6.4 Για ξενοδοχεία (νέα - υφιστάμενα) στα οποία λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν αίθουσες συνάθροισης κοινού ή άλλα καταστήματα θα συντάσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας και θα χορηγείται πιστοποιητικό αποκλειστικά και μόνο στο όνομα της ξενοδοχειακής επιχείρησης, αφού ληφθούν στο σύνολό τους τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία.

6.5 Οταν ένα κτίριο προσωρινής διαμονής (νέο - υφιστάμενο) απέχει από οποιοδήποτε άλλο της ίδιας τουριστικής εγκατάστασης απόσταση μεγαλύτερη από 3 μέτρα θα αντιμετωπίζεται σαν ανεξάρτητο αυτοτελές κτίριο, θα συντάσεται όμως ενιαία μελέτη πυροπροστασίας για όλα τα κτίρια της παραπάνω εγκατάστασης.

6.6 Νεόδμητα ξενοδοχεία πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να συντάσσουν μελέτη πυροπροστασίας και να λαμβάνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 6 του κανονισμού.

6.7 Για όλες τις νεόδμητες τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για ύπνο και προσωρινή διαμονή και φιλοξενούν λιγότερα από είκοσι (20) άτομα, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 71/88 ως προς τον τομέα εφαρμογής Νομοθεσίας Πυροπροστασίας, με την πρόταση κατασταλτικών και προληπτικών μέσων και μέτρων πυροπροστασίας από την αρμόδια και ελέγχουσα Πυροσβεστική Αρχή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7600/1960 Εγκύκλιο Δ/γή Α.Π.Σ. και για ενιαία αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18 του Kεφαλαίου Β’ του Π.Δ. 71/1988 “Κανονισμός υφισταμένων ξενοδοχειών”.

6.8 Για την λήψη και επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας θα υπολογίζονται όλοι οι όροφοι (υπέργειοι - υπόγειοι) εφόσον αυτοί χρησιμοποιούνται για διαμονή, καθώς και το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των ανοικτών εξωστών.

6.9 Στον απαιτούμενο αριθμό των εξόδων κινδύνου των ξενοδοχειών συμπεριλαμβάνονται και είσοδοι αυτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό.

6.10 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει κάθε πόρτα που θα χρησιμοποιηθεί ως έξοδος κινδύνου καθορίζονται στην παράγραφο 1.1 του άρθρου 1 και στην παραγρ. 2.5.2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 71/88 αντίστοιχα.

6.11 Οταν σε κτίρια που χρησιμοποιούνται για ενοικιαζόμενα δωμάτια συνυπάρχουν όροφοι ή τμήματα που χρησιμοποιούνται για κατοικία, οι χώροι αυτοί δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού, τυχόν άλλοι όμως χώροι όπως καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π. οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου, συνυπολογίζονται στο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

6.12 Στις περιπτώσεις που από τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος πυρόσβεσης ή αυτομάτου συστήματος πυρανίχνευσης στους δρόμους διαφυγής, δεν είναι απαραίτητη η εγκατάστασή τους όταν οι οδεύσεις διαφυγής έχουν την μία τουλάχιστον πλευρά τους ανοιχτή (π.χ. μπαλκόνια, εξωτερικοί διάδρομοι κ.λ.π.).

6.13 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 του άρθρου 6, υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο τοποθετείται υποχρεωτικά μόνο σε κτίρια με περισσότερους από δύο ορόφους και με δυναμικό κλινών μεγαλύτερο των 50. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την εγκατάσταση υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, ήτοι ο αριθμός των ορόφων και ο αριθμός των κλινών.

6.14 Στο άρθρο 6 του κανονισμού που αφορά τα νέα ξενοδοχεία δεν υπάρχει διάταξη που να επιβάλει την ύπαρξη Πυρ/κού Σταθμού με ειδικά εργαλεία και κατά συνέπεια αυτό δεν απαιτείται. Εξυπακούεται όμως ότι έχει εφαρμογή, όταν απαιτείται η εγκαταστάση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ” της 3/81 Πυρ/κής Διάταξης.

6.15 Για την λήψη των μέτρων παθητικής πυροπροστασίας (κλιμακοστάσια, οδεύσεις διαφυγής, έξοδοι κινδύνου) θα λαμβάνεται υπόψη ο θεωρητικός πληθυσμός του ξενοδοχείου, ενώ για την λήψη μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των κλινών.

6.16 Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται στα κτίρια προσωρινής διαμονής.

6.17 Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα με λιγότερα από είκοσι (20) άτομα με χρήση κατοικίας, σύμφωνα με την 53092/1987 (ΦΕΚ Β’557) Απόφαση Γεν. Γραμματείας Ε.Ο.Τ. “Τεχνικές προδιαγραφές Τουριστικών εγκαταστάσεων” οικοδομούνται με όρους δόμησης κατοικίας της εκάστοτε ισχύουσας Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης, όταν η προγενέστερη χρήση είναι “Κατοικία”.

nomo8esia left

ksenodoxeia

ekpaideutiria

grafeia

katastimata

wet chemical 

mageireia

estiasi

kyrwseis

Ακολουθήστε μας

FB logo circle white    YT icon circle white

Επικοινωνία

Νικηφορίδη 15, Παγκράτι, Τ.Κ. 132 31
Τ / F: 213 0248204
Κιν.: 6948 203032

Newsletter

Όνοματεπώνυμο:
Email: